การค้นพบโรคโลหิตจางชนิดใหม่ของโลก : Research Impact


งานวิจัยของ ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต อาจารย์ประจำสาขาโลหิตวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และศูนย์ธาลัสซีเมีย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล ทำให้เกิดการค้นพบ โรคโลหิตจางทางพันธุกรรมชนิดใหม่ เป็นครั้งแรกของโลก โรคนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน KLF-1 ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายคลึงกับโรคธาลัสซีเมีย แต่จะมีอาการรุนแรงกว่า เช่น ภาวะซีดรุนแรง ม้ามโต มีภาวะเหลือง เหนื่อยง่าย หัวใจทำงานหนัก และอาจหัวใจวายได้ งานวิจัยและการค้นพบนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Blood ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก และยังได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 อีกด้วย นับเป็นการค้นพบที่ส่งผลดีต่อ วงการแพทย์ทั้งในประเทศและทั่วโลก

Contact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information