About Image


การตรวจหาระดับฮอร์โมน และตรวจกรองความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์

เป็นการตรวจหาความพร้อมของร่างกายสำหรับการตั้งครรภ์ ทั้งระดับฮอร์โมน และการตรวจหาเชื้อไวรัสที่สามารถส่งผ่านจากมารดาไปสู่ทารกได้

Contact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information