About Image


การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยทั้งการตรวจแบบระบุยีน หรือการตรวจด้วยการใช้เทคนิค การตรวจเอ็กโซมทั้งหมด

เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมทั้งหมดที่พบได้บ่อย โดยสามารถทำการตรวจวินิจฉัยลึกลงไปถึงระดับรหัสพันธุกรรมของยีนต่างๆ เพื่อตรวจหาการกลายพันธุ์อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหรืออาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ รวมไปถึงการตรวจพันธุกรมมของยีนทุกยีนที่มี

ตรวจหาการกลายพันธ์ุ โดยเทคนิค การตรวจเอ็กโซมทั้งหมด

วิธีเก็บและเตรียมสิ่งส่งตรวจ
1) เจาะเลือดจากเส้นเลือดดำบริเวณท้องแขนใส่ในหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA โดยเก็บให้ได้ปริมาณอย่างน้อย 6 มิลลิลิตร และพลิกหลอดเลือดกลับไปมาเบาๆ ประมาณ 20 ครัง้ เพื่อให้เลือดและสารกันเลือดแข็งผสมกันดี
2) ติดป้ายชื่อผู้รับบริการที่หลอด โดยแสดงรายละเอียด เช่น ชื่อ, นามสกุล, เลขที่โรงพยาบาล (hospital number; HN), อายุ, วันที่เจาะเลือด, ชื่อโรงพยาบาล เป็นต้น
3) เขียนใบนำส่งตรวจเฉพาะสำหรับการทดสอบ WES (ดูจากตัวอย่างใบส่งตรวจ) โดยระบุรายละเอียดของผู้รับบริการให้ ตรงกับหลอดเลือด และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ในใบนำส่งให้ครบถ้วน
4) เขียนเอกสารข้อมลูทางคลินิกที่ได้จากแพทย์เจ้าของไข้ให้ครบถ้วนตามหัว ข้อในใบนำส่งตรวจ รวมถึงโรคที่ สงสัยและการวินิจฉัยทางคลินิก
5) แนบเอกสารแสดงความยินยอมสำหรับการตรวจวิคราะห์การกลายพันธ์ุ โดยกรอกข้อมูลในใบยินยอมให้ครบถ้วนและชัดเจน

วิธีการนำส่ง
1) เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้วควรเก็บไว้ที่ 4-8 องศาเซลเซียส ขณะรอการนำส่ง
2) ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เพื่อรับสิ่งส่งตรวจ

Contact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information