About Image


การตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมก่อนการแต่งงานเน้นที่โรคพันธุกรรมที่พบบ่อย และ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

เป็นการตรวจคัดกรองความเสี่ยงของคู่สามีภรรยาต่อการมีบุตรที่จะเกิดเป็นโรคทางพันธุกรรมต่างๆ เพื่อวางแผนการมีบุตรต่อไป

Contact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information