About Image


การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบบครอบคลุม รวมถึงการวินิจฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในทารกแรกคลอด

เป็นการคัดกรองเพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนอันเนื่องมาจากผลของโรคพันธุกรรมเมตาลิก และคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียสำหรับเด็กแรกคลอดได้ด้วย

วิธีเก็บและเตรียมสิ่งส่งตรวจ
1) เกณฑ์การเลือกเก็บสิ่งส่งตรวจ ตามอายุของเด็ก2) ติดป้ายชื่อผู้รับบริการที่หลอดเลือดในกรณีที่เจาะเลือดใส่หลอด EDTA โดยแสดงรายละเอียด เช่น ชื่อ, นามสกุล, เลขที่ โรงพยาบาล (hospital number; HN), อายุ, วันที่เจาะเลือด, ชื่อโรงพยาบาล เป็นต้น
3) เขียนใบนำส่งตรวจ โดยระบุชื่อการทดสอบ รายละเอียดของผู้รับบริการให้ตรงกับหลอดเลือด และกรอกรายละเอียด อื่นๆ ในใบนำส่งให้ครบถ้วน

วิธีการนำส่ง
1) เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้วควรเก็บไว้ที่ 4-8 องศาเซลเซียส ขณะรอการนำส่ง
2) ในกรณีเก็บเลือดใส่กระดาษกรอง ให้ตากกระดาษกรอง ให้แห้งสนิทก่อนการบรรจุใส่ถุงที่มีซิปล็อคหรือถุงกระดาษกันน้ำที่ บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด จัดเตรียมไว้ให้
3) ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เพื่อรับสิ่งส่งตรวจ

Contact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information