About Image


การตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยีการตรวจดีเอ็นเอที่ล่องลอยในกระแสเลือด

เป็นการตรวจวินิจฉัยที่สามารถใช้ในการตรวจติดตามผลการรักษาได้ โดยสามารถดำเนินการตรวจวินิจฉัยได้จากดีเอ็นเอของเซลล์มะเร็งที่ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือด

Contact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information