ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายสำหรับการตรวจ Monkeypox ด้วยวิธี Real-time PCRผลการทดสอบความชำนาญด้านการตรวจวินิจฉัย alpha-thalassemia 1 ประจำปี 2564

ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้ให้เพื่อแสดงว่า บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญด้านการตรวจวินิจฉัย alpha-thalassemia 1 ระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564ผลการทดสอบความชำนาญด้านการตรวจวินิจฉัย beta-thalassemia ประจำปี 2564

ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้ให้เพื่อแสดงว่า บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญด้านการตรวจวินิจฉัย beta-thalassemia ระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564ได้รับประกาศนียบัตร ผลความชำนาญด้านการตรวจหาชนิดของ “ฮีโมโกลบิน” ระดับดีเยี่ยม

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าห้องปฎิบัติการของบริษัทมีผลความชำนาญด้านการตรวจหาชนิดของ ” ฮีโมโกลบิน ” ระดับดีเยี่ยม รับรองโดยศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189-2012 และ 15190-2003

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189-2012 และ 15190-2003 ได้รับหมายเลขรหัส 4200/60 โดยตรวจสอบโดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA testing ชุดน้ำยา Human Papilloma Virus - 16, 18 and Other typesผ่านการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SAPRS-CoV-2

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SAPRS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR (Individual Sample) (Pooled Saliva Sample) (Pooled Nasopharyngeal and Throat Swab Samples)
Contact Us

ติดต่อเรา

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านธุรกิจที่ใช้ฐานความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ”

ATGenes Co., Ltd. is “the World Class Biotechnology Company”

KEEP IN TOUCH
บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เลขที่ 8
ถ.พุทธมณฑล สาย 1 ซ.37
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 02-073-1411
โทรสาร 02-073-1412
CALL CENTER 085-624-2296

All Rights Reserved | Copyright 2022 ©
ATGenes Co., Ltd