About Image


ปี 2562 รายงานผลการรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Self Declaration)

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 รายงานผลการรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Self Declaration) จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ยืนยันว่าห้องปฏิบัติการ บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ยังรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 ได้อย่างต่อเนื่อง

Contact Us

Please Contact With Us For Any Kind Of Information