ได้รับการคัดเลือกจาก International Scientific Committee ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้เป็น 1 ใน 6 กลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

Blog Image

นับเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จที่กลุ่มวิจัย Gene Therapy ของเราได้รับการคัดเลือกจาก International Scientific Committee ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้เป็น 1 ใน 6 กลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ ที่ดูแลและบริหารจัดการผ่านหน่วยงานพิเศษในชื่อ Siriraj Center of Reseach Excellence Management (SiCORE-M) ทำให้ผมและทีมวิจัยจากศูนย์ธาลัสซีเมีย ได้รับโอกาสให้ได้มาร่วมสัมมนากับท่านคณบดี และท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัย ตลอดจน ทีมนักวิจัยแนวหน้าทุกทีมในสถาบันที่รัก เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางสนับสนุนและการผลักดันงานวิจัยที่มีคุณค่า มีคุณภาพสูง เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ในวงกว้างให้ประเทศไทยพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางเสียที

ทางบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้รับการรับรองความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ ด้านห้องปฎิบัติการทางการแพทย์

Blog Image

ทางบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้รับการรับรองความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ ด้านห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ ในรายการทดสอบ Hemoglobin Typing, Alpha thalassemia 1 ชนิด SEA and THAI, CD34+, Cell Surface marker MSCs

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

Blog Image

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

แอทยีนส์ เข้ารับใบประกาศนียบัตรรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory accreditation: LA)

Blog Image

วันนี้ถือเป็นหมุดหมายที่สำคัญอีกครั้งสำหรับชาวบริษัทแอทยีนส์ ทุกคน โดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและรองประธานบริษัท คนที่ 1 ดร. วดี วิประกษิต เป็นตัวแทนชาวแอทยีนส์ เข้ารับใบประกาศนียบัตรรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Stem Cell และประโยชน์ทางการแพทย์

Blog Image

ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต อ.ดร.นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ ดร.วรุตม์ ดุละลัมพะ และ นพ.ธนบดี ชำนาญสงเคราะห์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรกล่าวบรรยายในหัวข้อ "Stem Cell และประโยชน์ทางการแพทย์"

งานประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562

Blog Image

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิโรคโลหิตจางแห่งประเทศไทย และทบวงมหาวิทยาลัยจัดงานประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 Precision Lab for Thalassemia

การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 43

Blog Image

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ได้เดินทางไปบรรยายในหัวข้อ Harmony Prenatal Test: Clear Answers to Question that Matter ...

ผ่านการรับรองการขยายขอบข่ายการทดสอบ CD34+ และ Mesenchymal Stem Cell

Blog Image

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้ผ่านการรับรองการขยายขอบข่ายการทดสอบ CD34+ และ Mesenchymal Stem Cell ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190: 2003 ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

ตัวแทนบริการการตรวจยีนและดีเอ็นเอ ของบริษัท เซ็นโตยีน ประเทศเยอรมนี

Blog Image

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ สำหรับบริการการตรวจยีนและดีเอ็นเอ ของบริษัท เซ็นโตยีน ประเทศเยอรมนี

อบรมดับเพลิงเบื้องต้น ปี 2562

Blog Image

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้จัดการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น พร้อมทั้งมีการซ้อมอพยพหนีไฟ โดยสถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ เพื่อให้พนักงานบริษัทได้ทบทวนความรู้และป้องกันด้วยตัวเองเบื้องต้น

บรรยายหัวข้อเรื่อง Stem Cell ที่ Addlife Anti-Aging Center

Blog Image

จัดงานบรรยาย focus group ให้แก่แพทย์และพยาบาล ที่ Addlife Anti-Aging Center โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ และ ดร.วรุตม์ ดุละลัมพะ บรรยายในหัวข้อเรื่อง Stem Cell

พรสามประการจากโรงเรียนเวทย์มนต์

Blog Image

ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต เป็นศาสตราจารย์กุมารเวชศาสตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์และธาลัสซีเมียที่โรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เล่าเรื่อง พรสามประการจากโรงเรียนเวทย์มนต์ (3 magical spells I learned from Hogwarts) จากรายการ TEDxMahidoIU

อบรมและอธิบายวิธีการใช้งานระบบเอกสารภายในบริษัท

Blog Image

ทางบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้จัดอบรมและอธิบายวิธีการใช้งานระบบเอกสารภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานบริษัทสามารถเปิดดูไฟล์เอกสารที่มีความสำคัญในการทำงานของแต่ละฝ่าย เพื่อให้การทำงานนั้นถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ที่จะทำให้บริษัทมีความเป็นมาตรฐานตามหลัก ISO (International Organization for Standardization)

การอบรม Anti aging markers โดยคณะแพทยศาสตร์จุฬาให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด.

Blog Image

ทางศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ได้จัดอบรม Anti aging markers กับทางเจ้าหน้าที่บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด

ประชุมแถลงนโยบาย และแผนการดำเนินงานในปี 2562

Blog Image

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้จัดประชุมแถลงนโยบาย และแผนการดำเนินงานในปี 2562 ทางผู้บริหารได้ชี้แจ้งให้พนักงานบริษัทได้ทราบถึงนโยบายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มกำลังคนในอนาคต

ผ่านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation)

Blog Image

บริษัทแอทยีนส์ มีความยินดีทีจะขอแจ้งข่าวดีรับปีใหม่ 2562 ให้กับคุณลูกค้าผู้ใช้บริการและสมาชิกครอบครัวแอทยีนส์ทุกท่านได้ทราบว่า ห้องปฏิบัติการของบริษัทแอทยีนส์ จำกัดได้ผ่านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation) โดยสภาเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศนียบัตร ห้องปฎิบัติการด้านการตรวจหาชนิด "ฮีโมโกลบิน" ปี 2562 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Blog Image

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าห้องปฎิบัติการของบริษัทได้คะแนนเต็มในการทดสอบด้านการตรวจหาชนิดของ "ฮีโมโกลบิน" ประจำปีงบประมาณ 2562

ตรวจพันธุกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง ก่อนจะสายเกินไป

Blog Image

เดือนพฤศจิกายน ถูกกำหนดให้เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งปอด ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคที่ทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิตมากที่สุด สำหรับประเทศไทย จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี 2558 พบว่า โรคมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 2 ในเพศชาย และอันดับ 5 ในเพศหญิง สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์การอนามัยโลก ปี 2018 รายงานว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกประมาณ 2 ล้านคนต่อปี และเสียชีวิต 1.7 ล้านคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมะเร็งปอดอาจไม่มีอาการบ่งชี้ที่ชัดเจนระยะเริ่มต้น ทำให้ผู้ป่วยมักได้รับการวินิจฉัยและรักษาในระยะท้ายๆ แล้ว

ประธานทอดกฐินสามัคคี สร้างหอระฆังไม้สัก ณ วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

Blog Image

ทางบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด นำโดย ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะศรัทธาญาติโยม มิตรสหาย และ เพื่อนสหธรรมิก ทั้งที่อยู่ในและนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ร่วมเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างหอระฆังไม้สัก ณ วัดหนองดู่สามัคคีธรรม ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เพื่อสนับสนุนสืบต่อพระพุทธศาสนา

งาน BIZGenes เปิดตัวการตรวจพันธุกรรมเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง

Blog Image

ทางบริษัทแอท-ยีนส์ จำกัด ได้ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวการตรวจพันธุกรรมเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง “BIZGenes” ภายใต้บริษัทบิสซิเนส อะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องจูเนียร์ บอลรูม 3 โรงแรม Pullman Bangkok Grande Sukhumvit

สัมมนาการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

Blog Image

ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอทยีนส์ นำทีมผู้บริหารบริษัทแอทยีนส์ ซึ่งได้ รับเชิญจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ Thailand Professional Qualification Institute (TPQI) เข้าร่วมการสัมมนาประชาพิเคราะห์ การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ปี 2562 รายงานผลการรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Self Declaration)

Blog Image

รายงานผลการรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Self Declaration) จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ยืนยันว่าห้องปฏิบัติการ บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ยังรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003

เปิดตัวโครงการ Sunday Clinic - High Risk Breast Cancer “มะเร็งเต้านม รู้เร็วรักษาได้”

Blog Image

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Sunday Clinic : High Risk Breast Cancer “มะเร็งเต้านม รู้เร็วรักษาได้” โดยได้ร่วมให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ “ความสำคัญของการการตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ต่อการเป็นมะเร็งเต้านม”

การประชุมวิชาการและปฏิบัติเรื่อง Workshop of “Hereditary Breast cancer care” โรงพยาบาลวัฒโนสถ

Blog Image

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลวัฒโนสถ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพโดย ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ PCU Director Breast center ได้จัดการประชุมวิชาการและปฏิบัติเรื่อง Workshop of “Hereditary Breast cancer care” ณ ห้องประชุม 7W3 รพ.วัฒโนสถ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อ แพทย์ผู้ร่วมประชุมมีความรู้ ความสามารถและเพิ่มทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับผู้รับบริการกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม รวมทั้งเสนอแนะวิธีการการดูแลให้ได้เป็นรายบุคคลในกลุ่มที่มีพันธุกรรมมะเร็งเต้านม และได้เรียนเชิญ ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์และอองโคโลยี่ โรงพยาบาลศิริราช และ นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Evidence base in Hereditary breast cancer ในครั้งนี้ด้วย

งานบรรยายวิชาการให้แก่แพทย์และพยาบาลประจำศูนย์ผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพญาไท3

Blog Image

ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทางบริษัทแอท-ยีนส์ จำกัด ได้จัดงานบรรยายวิชาการ ให้แก่แพทย์และพยาบาลประจำศูนย์ผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพญาไท3 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.วิปร วิปรกษิต

เรื่องเล่า #PrecisionHealthExpert ตอนที่ 6 “ทำไมผมไม่แปลผลชนิดฮีโมโกลบิน (hemoglobin typing) แบบเดี่ยวๆ”

Blog Image

เรื่องที่เล่าวันนี้จะเกี่ยวข้องกับงานที่ผมทำมากที่สุดคือเรื่องของการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย นับตั้งแต่ผมได้กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลศิริราชก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้สืบทอดงานในส่วนของโรคโลหิตวิทยาของเม็ดเลือดแดงและโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียต่อเนื่องจาก ศ. พญ. วรวรรณ ตันไพจิตร ซึ่งอาจารย์เองก็รับมรดกงาน (ไม่ใช่เงินนะครับ..) ในส่วนนี้มาจาก เจ้าสำนักโลหิตกุมาร ศ. พญ. คุณหญิง สุดสาคร ตู้จินดา อีกทอดหนึ่ง (เรียกว่าเราเป็นทายาทคุณหญิง รุ่นที่ 3 ครับแฮ่ๆๆๆ...)😁🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

บรรยากาศภายในงานเปิดตัวโรงพยาบาลพานาซี พระราม 2

บรรยากาศภายในงานเปิดตัวโรงพยาบาลพานาซี พระราม 2 โดยที่ บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัวครั้งนี้

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด และทีมงานห้องปฏิบัติการ ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพ จากบริษัท Sanofi

Blog Image

ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด และทีมงานห้องปฏิบัติการ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ จากบริษัท Sanofi Genzyme จาก global team

การจัดบรรยาย Focus Group ในหัวข้อเรื่อง Precision Medicine in Sport Medicine และ Precision Medicine in Oncology

Blog Image

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ศ.ดร.นพ.วิปร วิปรกษิต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้ให้เกียรติในการต้อนรับคณะแพทย์และทีมจาก โรงพยาบาลพานาซี พระราม2 และพานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) นำโดย ผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นพ.สุรชา ลีลายุทธการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานาซี พระราม2 ในการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ และได้มีการจัดบรรยาย Focus Group ในหัวข้อเรื่อง Precision Medicine in Sport Medicine และ Precision Medicine in Oncology

เรื่องเล่า precision medicine ตอนที่ 5 “พันธุกรรม” พ่อทุกสถาบัน 🤔🤔

Blog Image

(จั่วหัว...เรียกแขก แบบ เอาใจเด็กช่างกลคับ) ความจริงอยากจะเล่าเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วครับแต่ยังไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของต้นเรื่อง เมื่อวานได้ขออนุญาตท่านเจ้าของต้นเรื่องเรียบร้อยเลย ท่านกรุณาให้นำมาเผยแพร่ได้ครับ