ข่าวสาร

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

Blog Image

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

แอทยีนส์ เข้ารับใบประกาศนียบัตรรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory accreditation: LA)

Blog Image

วันนี้ถือเป็นหมุดหมายที่สำคัญอีกครั้งสำหรับชาวบริษัทแอทยีนส์ ทุกคน โดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและรองประธานบริษัท คนที่ 1 ดร. วดี วิประกษิต เป็นตัวแทนชาวแอทยีนส์ เข้ารับใบประกาศนียบัตรรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Stem Cell และประโยชน์ทางการแพทย์

Blog Image

ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต อ.ดร.นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ ดร.วรุตม์ ดุละลัมพะ และ นพ.ธนบดี ชำนาญสงเคราะห์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรกล่าวบรรยายในหัวข้อ "Stem Cell และประโยชน์ทางการแพทย์"

งานประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562

Blog Image

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิโรคโลหิตจางแห่งประเทศไทย และทบวงมหาวิทยาลัยจัดงานประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 Precision Lab for Thalassemia

การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 43

Blog Image

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ได้เดินทางไปบรรยายในหัวข้อ Harmony Prenatal Test: Clear Answers to Question that Matter ...

ผ่านการรับรองการขยายขอบข่ายการทดสอบ CD34+ และ Mesenchymal Stem Cell

Blog Image

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้ผ่านการรับรองการขยายขอบข่ายการทดสอบ CD34+ และ Mesenchymal Stem Cell ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190: 2003 ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

ตัวแทนบริการการตรวจยีนและดีเอ็นเอ ของบริษัท เซ็นโตยีน ประเทศเยอรมนี

Blog Image

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ สำหรับบริการการตรวจยีนและดีเอ็นเอ ของบริษัท เซ็นโตยีน ประเทศเยอรมนี

อบรมดับเพลิงเบื้องต้น ปี 2562

Blog Image

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้จัดการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น พร้อมทั้งมีการซ้อมอพยพหนีไฟ โดยสถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ เพื่อให้พนักงานบริษัทได้ทบทวนความรู้และป้องกันด้วยตัวเองเบื้องต้น

บรรยายหัวข้อเรื่อง Stem Cell ที่ Addlife Anti-Aging Center

Blog Image

จัดงานบรรยาย focus group ให้แก่แพทย์และพยาบาล ที่ Addlife Anti-Aging Center โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ และ ดร.วรุตม์ ดุละลัมพะ บรรยายในหัวข้อเรื่อง Stem Cell

พรสามประการจากโรงเรียนเวทย์มนต์

Blog Image

ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต เป็นศาสตราจารย์กุมารเวชศาสตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์และธาลัสซีเมียที่โรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เล่าเรื่อง พรสามประการจากโรงเรียนเวทย์มนต์ (3 magical spells I learned from Hogwarts) จากรายการ TEDxMahidoIU

อบรมและอธิบายวิธีการใช้งานระบบเอกสารภายในบริษัท

Blog Image

ทางบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้จัดอบรมและอธิบายวิธีการใช้งานระบบเอกสารภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานบริษัทสามารถเปิดดูไฟล์เอกสารที่มีความสำคัญในการทำงานของแต่ละฝ่าย เพื่อให้การทำงานนั้นถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ที่จะทำให้บริษัทมีความเป็นมาตรฐานตามหลัก ISO (International Organization for Standardization)

การอบรม Anti aging markers โดยคณะแพทยศาสตร์จุฬาให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด.

Blog Image

ทางศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ได้จัดอบรม Anti aging markers กับทางเจ้าหน้าที่บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด

ประชุมแถลงนโยบาย และแผนการดำเนินงานในปี 2562

Blog Image

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้จัดประชุมแถลงนโยบาย และแผนการดำเนินงานในปี 2562 ทางผู้บริหารได้ชี้แจ้งให้พนักงานบริษัทได้ทราบถึงนโยบายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มกำลังคนในอนาคต

ผ่านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation)

Blog Image

บริษัทแอทยีนส์ มีความยินดีทีจะขอแจ้งข่าวดีรับปีใหม่ 2562 ให้กับคุณลูกค้าผู้ใช้บริการและสมาชิกครอบครัวแอทยีนส์ทุกท่านได้ทราบว่า ห้องปฏิบัติการของบริษัทแอทยีนส์ จำกัดได้ผ่านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation) โดยสภาเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศนียบัตร ห้องปฎิบัติการด้านการตรวจหาชนิด "ฮีโมโกลบิน" ปี 2562 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Blog Image

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าห้องปฎิบัติการของบริษัทได้คะแนนเต็มในการทดสอบด้านการตรวจหาชนิดของ "ฮีโมโกลบิน" ประจำปีงบประมาณ 2562

ตรวจพันธุกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง ก่อนจะสายเกินไป

Blog Image

เดือนพฤศจิกายน ถูกกำหนดให้เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งปอด ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคที่ทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิตมากที่สุด สำหรับประเทศไทย จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี 2558 พบว่า โรคมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 2 ในเพศชาย และอันดับ 5 ในเพศหญิง สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์การอนามัยโลก ปี 2018 รายงานว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกประมาณ 2 ล้านคนต่อปี และเสียชีวิต 1.7 ล้านคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมะเร็งปอดอาจไม่มีอาการบ่งชี้ที่ชัดเจนระยะเริ่มต้น ทำให้ผู้ป่วยมักได้รับการวินิจฉัยและรักษาในระยะท้ายๆ แล้ว

ประธานทอดกฐินสามัคคี สร้างหอระฆังไม้สัก ณ วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

Blog Image

ทางบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด นำโดย ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะศรัทธาญาติโยม มิตรสหาย และ เพื่อนสหธรรมิก ทั้งที่อยู่ในและนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ร่วมเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างหอระฆังไม้สัก ณ วัดหนองดู่สามัคคีธรรม ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เพื่อสนับสนุนสืบต่อพระพุทธศาสนา

งาน BIZGenes เปิดตัวการตรวจพันธุกรรมเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง

Blog Image

ทางบริษัทแอท-ยีนส์ จำกัด ได้ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวการตรวจพันธุกรรมเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง “BIZGenes” ภายใต้บริษัทบิสซิเนส อะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องจูเนียร์ บอลรูม 3 โรงแรม Pullman Bangkok Grande Sukhumvit

งาน Fertility Awareness and Future Trend of Fertility ที่ BDMS Wellness Clinic

Blog Image

ทาง BDMS Wellness Clinic จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “Fertility Awareness and Future Trend of Fertility” โดยมี นพ.พูนศักดิ์ ไวความดี ผู้อำนวยการคลินิกรักษาผู้มีบุตร กล่าวถึงความสำคัญของการวางแผนภาวะมีบุตรยาก

สัมมนาการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

Blog Image

ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอทยีนส์ นำทีมผู้บริหารบริษัทแอทยีนส์ ซึ่งได้ รับเชิญจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ Thailand Professional Qualification Institute (TPQI) เข้าร่วมการสัมมนาประชาพิเคราะห์ การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ปี 2562 รายงานผลการรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Self Declaration)

Blog Image

รายงานผลการรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Self Declaration) จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ยืนยันว่าห้องปฏิบัติการ บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ยังรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003

เปิดตัวโครงการ Sunday Clinic - High Risk Breast Cancer “มะเร็งเต้านม รู้เร็วรักษาได้”

Blog Image

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Sunday Clinic : High Risk Breast Cancer “มะเร็งเต้านม รู้เร็วรักษาได้” โดยได้ร่วมให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ “ความสำคัญของการการตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ต่อการเป็นมะเร็งเต้านม”

บทสัมภาษณ์ Pulling Back the Curtain

Blog Image

Pulling Back the Curtain บทสัมภาษณ์จาก ศ.ดร.นพ.วิปร วิปรกษิต เผยแพร่โดยทางเว็บไซต์ American Society of Hematology (ASH) Clinical News

บริษัท แอทยีนส์ จำกัด และห้องปฏิบัติการคลินิกเทคนิคการแพทย์วิประกษิต เข้าตรวจประเมินตามมาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการโดยสภาเทคนิคการแพทย์

Blog Image

ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคมพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาบริษัทแอทยีนส์ จำกัดและห้องปฏิบัติการคลินิกเทคนิคการแพทย์วิประกษิต ได้รับเกียรติจากทางสภาเทคนิคการแพทย์อันนำโดย auditor 3 ท่าน คือท่าน อ. สมชัย เจิดเสริมอนันต์, อ. กุลภัสสรณ์ แสงสีเขียว และ อ. เกษกนก สรสำแดง เข้าตรวจประเมินตามมาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการ หรือ Laboratory Accreditation (LA) ซึ่งเป็นการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ นอกเหนือไปจากการรับรองมาตรฐานตามระบบ ISO 15189 และ 15190 ที่บริษัทได้ผ่านการรับรองแล้ว

งานบรรยายวิชาการให้แก่แพทย์และพยาบาลประจำศูนย์ผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพญาไท3

Blog Image

ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทางบริษัทแอท-ยีนส์ จำกัด ได้จัดงานบรรยายวิชาการ ให้แก่แพทย์และพยาบาลประจำศูนย์ผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพญาไท3 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.วิปร วิปรกษิต

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด และทีมงานห้องปฏิบัติการ ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพ จากบริษัท Sanofi

Blog Image

ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด และทีมงานห้องปฏิบัติการ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ จากบริษัท Sanofi Genzyme จาก global team

การจัดบรรยาย Focus Group ในหัวข้อเรื่อง Precision Medicine in Sport Medicine และ Precision Medicine in Oncology

Blog Image

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ศ.ดร.นพ.วิปร วิปรกษิต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้ให้เกียรติในการต้อนรับคณะแพทย์และทีมจาก โรงพยาบาลพานาซี พระราม2 และพานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) นำโดย ผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นพ.สุรชา ลีลายุทธการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานาซี พระราม2 ในการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ และได้มีการจัดบรรยาย Focus Group ในหัวข้อเรื่อง Precision Medicine in Sport Medicine และ Precision Medicine in Oncology

งานบรรยาย Focus Group ให้แก่แพทย์และพยาบาลประจำสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย(BASEM) โรงพยาบาลกรุงเทพ

Blog Image

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ได้จัดงานบรรยาย Focus Group ให้แก่แพทย์และพยาบาลประจำสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย(BASEM) โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.วิปร วิปรกษิต บรรยายในหัวข้อเรื่อง Precision Medicine in Sport Medicine

การจัดอบรมพนักงานเรื่องการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

Blog Image

เพื่อเป็นการมุ่งหน้าสู่การรับรองคุณภาพในระดับสากลและให้เป็นไปตามมาตรฐาน JCI ในวันนี้ 25 เมษายน 2561 ทางบริษัทแอทยีนส์ ได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพจากโรงพยาบาลบางปะกอก 8 เพื่อให้ความรู้แก่พนักง่านในเรื่องการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและหมดสติเบื้องต้น